Välkommen till NÄFS


NÄFS – nätverket för skönlitteratur på biblioteken bildades hösten 2006 av en grupp författare, litteraturkritiker, bibliotekarier och litteraturvetare med förankring i Sveriges Författarförbund, Svensk Biblioteksförening, Svenska Vitterhetssamfundet och Svenska Akademiens Nobelbibliotek för att stärka skönlitteraturens ställning på folkbiblioteken i landet.

Nätverket har enats om att i första hand driva tre frågor:

  • Litteraturförmedling  – söka påverka de universitet/högskolor som har utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap att införa litteraturförmedling som ett led i grundutbildning och fortbildning av bibliotekarier.
  • Litterära träffar för yrkesutövande inom litteraturområdet – skapa större förståelse för arbetet med skönlitteratur på folkbiblioteken, stödja bibliotekarier som utvecklar sitt arbete med skönlitteraturen och vidga dialogen mellan yrkesutövande inom litteraturområdet.
  • Folkbibliotekens bokbestånd – skapa breda diskussioner kring folkbibliotekens skönlitterära bestånd och urvalsprinciper med utgångspunkt i första hand i samtal lokalt och regionalt mellan intresserade bibliotekarier, författare, kritiker och litteraturvetare.
Läs mer om NÄFS här.

På NÄFS egen blogg kan Du diskutera mer om hur vi förmedlar skönlitteratur på våra bibliotek! Gå in på http://nafos.wordpress.com.