NÄFS

I ett upprop Behövs skönlitteraturen på biblioteken? Författare, kritiker, litteraturvetare och bibliotekarier går samman för att stärka skönlitteraturen på folkbiblioteken! av den 19:e september 2006 beskrevs bakgrunden till bildandet.
Bl.a. menar nätverket att det litteraturpedagogiska arbetet på folkbiblioteken har kommit i skymundan under de senaste 10 åren då den tekniska utvecklingen varit prioriterad. Detta har lett till en förflackning av arbetet med skönlitteraturen som trots en tillbakagång svarar för över 50 % av utlåningen vid de svenska folkbiblioteken. De universitet och högskolor som utbildar folkbibliotekarier skall självklart kunna erbjuda grund- och fortbildningskurser i modern skönlitteratur och litteraturförmedling, i likhet med andra nordiska lärosäten. Det kan de inte idag. Kompetensen är viktig både för att urvalet av skönlitteratur på biblioteken skall vara rikt och av hög kvalitet och för att ett aktivt litteraturförmedlande arbete skall kunna bedrivas också för vuxna låntagare.


Nätverket driver i huvudsak tre frågor:

  • Litteraturförmedling  – söka påverka de universitet/högskolor som har utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap att införa litteraturförmedling som ett led i grundutbildning och fortbildning av bibliotekarier.
  • Litterära träffar för yrkesutövande inom litteraturområdet – skapa större förståelse för arbetet med skönlitteratur på folkbiblioteken, stödja bibliotekarier som utvecklar sitt arbete med skönlitteraturen och vidga dialogen mellan yrkesutövande inom litteraturområdet.
  • Folkbibliotekens bokbestånd – skapa breda diskussioner kring folkbibliotekens skönlitterära bestånd och urvalsprinciper med utgångspunkt i första hand i samtal lokalt och regionalt mellan intresserade bibliotekarier, författare, kritiker och litteraturvetare.
Medlem i nätverket kan var och en, bibliotekarie, författare, kritiker eller litteraturvetare, som är intresserade att stödja biblioteken med de prioriterade frågorna ovan. Nätverket anordnar seminarier, samtal och studiebesök vid bibliotek och litterära institutioner för att stärka skön-litteraturen och det litteraturpedagogiska arbetet vid biblioteken i landet.

Tillbaka till NÄFS huvudsida huvudsida.